کانسپت در طراحی معماری از مباحث بسیار مهم می باشد. کانسپت ها که جزئی از مراحل طراحی هستند، در واقع تفکرات، اندیشه ها و تصورات امکان پذیری اند که راجع به طرح ها در ذهن و فکر طراح می باشد.

به بیان دقیق تر، کانسپت پس از ایده پردازی ها راجع به موضوع شکل می گیرد. ایده های طراحی بسیار متعدد می باشند، که از میان ایده های مختلف چند مورد انتخاب می شوند. همچنین برای یک طرح، ممکن است شما کانسپت های مختلفی داشته باشید که به صورت آلترناتیو ارائه نمایید، و در نهایت یک آلترناتیو که قابلیت اجرایی بیشتری را دارد، انتخاب شود.

کانسپت در طراحی معماری

نکات قابل توجه در ارائه کانسپت در طراحی معماری

کانسپت در طراحی معماری موضوعاتی هدفمند هستند که حاصل ادراک ما می باشند. هر یک از آن ها ویژگی های مربوط به خودشان را دارند. کانپست ها که در هر مرحله از طرح ممکن است اصلاح شوند، در واقع رابطه ای میان عینیت و ذهنیت را برقرار می نماید. ذهن طراح که شامل تصورات، مشاهدات و تفکراتی راجع به موضوع طرح می باشد، به شکل ایده های مختلفی است که از دل آن ها کانسپت ها ارائه می شوند. کانسپت اولیه به عنوان با اهمیت ترین و با ارزش ترین کار در مراحل طراحی معماری است و در تمامی مراحل طرح نیز می تواند پدیدار شود.

پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های مکانی، کانسپت اولیه قابل ارائه است و سپس در خصوص اجرایی کردن آن می توان بررسی های لازم را انجام داد. از نکات اساسی کانسپت های معماری، رعایت توالی و سلسله مراتب در هر مرحله می باشد. لازم به ذکر است بهترین روش برای ارائه کانسپت اولیه بهره مندی از دوره های آموزش اسکیس و ارائه دستی است.

کانسپت اولیه در طراحی معماری

در ادامه برخی از نکات قابل توجه در ارائه کانسپت در طراحی معماری بیان می شود:

 1. شناخت موضوع طرح
 2. تفکر عمیق راجع به طرح
 3. توجه به هدف طراحی
 4. درک مسائل اصلی مربوط به طرح
 5. بررسی همه جانبه مکان طراحی
 6. توجه به نیازها و ضروریات فضایی
 7. تأکید بر استفاده کنندگان از فضا
 8. بررسی و تجزیه و تحلیل ایده های مختلف
 9. جمع آوری اطلاعات ضروری از مکان (فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و …)
 10. تسلط کافی بر کلیه اطلاعات مربوط به طرح

کانسپت در معماری

 1. توجه به کیفیت کانسپت
 2. توجه به رعایت ماهیت سلسله مراتبی کانسپت ها
 3. اصلاح مرحله به مرحله کانسپت ها
 4. توجه به کلیت و سپس جزئیات طرح
 5. به کارگیری از خلاقیت
 6. تأکید بر سادگی و قابل درک بودن کانسپت ها
 7. توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی و … کانسپت
 8. عملکرد بهینه کانسپت
 9. توجه به کیفیت ارائه مفاهیم کانسپت
 10. ارائه کانسپت با اسکیس